run
2013_04_05_10_25_02.png

 

________________________

Kontakt:

stevia@stevia.eu.sk

 


 

Sledujte nás:

 

Osobný odber - kde kúpiť stéviu

Keď si v objednávke vyberiete možnosť vyzdvihnúť tovar osobne, môžete tak urobiť na nasledovných miestach. Po odoslaní formulára Vám pošleme údaje na kontaktnú osobu.

Momentálne je k dispozícii osobný obder v Leviciach.

 

Spolupráca

Zdá sa Vám tento produkt prínosný a chceli by ste sa stať obchodným partnerom, predajcom alebo máte záujem o pravidelný odber?

Požiadavky: Výhody:
   
- objednať tovar v hodnote nad 100 Eur s DPH - 20% zľava z konečnej ceny objednávky
- seriózny prístup k vybavovaniu objednávok - uverejnenie Vášho odberného miesta na stránke www.stevia.eu.sk (v meste budete výhradný partner)
  - objednávky, ktoré zákazník objedná priamo cez stránku www.stévia.eu.sk s osobným odberom vo Vašom meste, Vám posunieme na vybavenie.

 

Máte záujem stať sa našim partnerom? Kontaktujte nás!

Podmienky predaja

Všeobecné podmienky

1. Predaj na dobierku sa riadi Obchodným zákonníkom SR. Po objednaní na dobierku obdržíte riadny daňový doklad.

2. Stévia v prášku aj stévia v tabletkách boli pod prísnym dohľadom jednotlivých úradov prekontrolované a sú zdraviu nezávadné. Drť sa predáva ako produkt na ďalšie spracovanie, nie ako sladidlo. Pre informácie k ďalšiemu spracovaniu si naštudujte v dostupných materiáloch na internete.

3. Táto stránka má jednoznačne len informačný charakter k stévii ako takej. Ku produktom neuvádzame žiadne účinky na organizmus podľa všeobecne platných predpisov.

Predajca a prevádzkovateľ predaja na dobierku:

INTERHOUSE EU s.r.o.
Ul. Československej armády 1861/3
02601 Dolný Kubín
IČO: 46855360
IČ DPH/DIČ: SK2023618894
č. ú:  4016891926/7500
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 57565/L
 

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba na zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: - zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Okrem uvedených, podmienky predaja sa nesú aj v súlade s:

Zákon o ochrane spotrebiteľa
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Zákon o elektronickom obchode

Predaj na dobierku

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je INTERHOUSEEU s. r. o., so sídlom Ul. Československej armády 1861/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46855360, IČ DPH/DIČ: SK2023618894, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 57565/L, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke http://www.stevia.eu.sk/stevia-predaj-cena-obchod.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
         048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

1.2. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom formuláru na internetovej adrese http://www.stevia.eu.sk/stevia-predaj-cena-obchod (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode http://www.stevia.eu.sk/stevia-predaj-cena-obchod, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri tovare.

1.4. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

1.5. Obrázky zobrazené pri výrobku sú reálne ale môžu byť aj ilustračné. Pokiaľ sa jedná o ilustračný obrázok je to buď zrejme alebo uvedené označením "Ilust".

1.6. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

1.7. Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovom obchode e-shop pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke e-shopu počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Pri potvrdení bude stanovená cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako 7 dní. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

2.3. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

2.4. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vzniká vystavením daňového dokladu. Po vystavení daňového dokladu bude tovar odoslaný k zákazníkovi.

3. Stornovanie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

    Do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo dokiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho.
    V prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

3.2. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru.

3.3. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

3.4.Ochrana slušných zákazníkov - zaznamenali sme zákazníkov, ktorí si objednali tovar, ale odmietli prevzatie. Vzniknuté náklady by bolo nutné časom premietnuť do ceny dopravného, alebo ceny tovaru. Tento krok by však trestal zvyšných 99% slušných zákazníkov. Preto sme sa rozhodli vymáhať prostredníctvom advokátskej kancelárie vzniknuté náklady a manipulačný poplatok vo výške 12 EUR od zákazníkov, ktorí odmietnu prevzatie zásielky.

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

4.2. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží daňový doklad e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

4.5. Zákazník je spravidla informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

5.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

5.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vratený tovar - číslo účtu a /alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
5.3.1 Vrátený tovar kupujúci nezasiela na dobierku.

5.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.

5.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.6. Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj počítačových programov a hier, ktoré kupujúci už rozbalil. Počítačové programy a hry je možné vrátiť do siedmich dní, iba ak sú v pôvodnom zafóliovanom obale.

5.7. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Výnimku tvorí prípad, ak dodaný tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym  požiadavkám alebo charakteristike tovaru uvedeného na internetovom obchode http://shop.interhouse.sk. V tomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie nákladov spojených s vrátením tovaru kupujúcemu, alebo na adekvátnu zľavu z nasledovnej objednávky.

6. Reklamácie

Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, že reklamujete chybný alebo poškodený tovar. V tomto prípade je však nevyhnutné uviesť druh poškodenia. Ak reklamáciu uplatňujete po uplynutí 15-dňovej lehoty, prosíme Vás, aby ste sa s nami najskôr telefonicky alebo e-mailom spojili.

Predávajúci zodpovedá v rámci zodpovednosti za chyby predanej veci. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený kupujúcim.

K účinnému uplatneniu práva zo zodpovednosti za chyby je nutné, aby kupujúci v záručnej dobe písomne oznámil chyby, ktoré tovar má resp. uviedol, ako sa chyby prejavujú a uplatnil právo, ktoré požaduje, v súlade s Občianskym zákonníkom (napr. na opravu veci, výmenu veci). Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať Predávajúcemu kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.

Ak ide o chybu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a kupujúci bol pri predaji na chybu upozornený.

7. Spracovanie osobných údajov

7.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

7.2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.

7.3. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v dalšom texte..

7.4. Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 7.2.

8. Záverečné ustanovenia

8.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8.3.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.4.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Ochrana osobných údajov
Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.

    V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
    Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
    Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
    Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
    Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.
    Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z vášho konta e-mailom.
    Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu http://www.stevia.eu.sk/stevia-predaj-cena-obchod

INTERHOUSEEU s.r.o.
Ul. Československej armády 1861/3

026 01 Dolný Kubín

IČO: 46855360
DIČ DPH: SK2023618894

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke http://shop.interhouse.sk

2. Sprostredkovateľ

Slovenská Pošta a.s.
Slovenská Republika

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo,e-mail, dobierková suma.

3. Účel spracúvania osobných údajov

    Vystavenie daňového dokladu, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
    Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
    Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
    Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke http://shop.interhouse.sk
    Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
    Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode http://shop.interhouse.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

    Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
    Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
    Kontaktné údaje:
        Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
        Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
    Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

    Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
    Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
    Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
        Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
        Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
        Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
        Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
        Likvidáciu jej osobných údajov
        Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať
        vlastnoručne v položke "moje konto", po prihlásení zákazníka.
        Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
    Zákazník si môže uplatniť svoje práva
    vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. e-mailom, písomne
    alebo osobne na adrese sídla spoločnosti po vzájomnej dohode.

    Prajeme vám príjemný nákup.

 

Záruka a vrátenie tovaru:

1. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a poškodenia.
Kupujúci si uplatní reklamáciu u predávajúceho. Kupujúci sa riadi všeobecne platným právnymi predpismi SR.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobene opotrebením a nesprávnym používaním.
Reklamácia je riešená výlučne písomnou formou, pričom je možné využiť e-mail.
Kupujúci zasiela reklamovaný tovar poštou na svoje náklady v prípade, že objednával na dobierku. Ak reagoval na inzerát tejto stránky a rozhodol sa tovar si vziať na odbernom mieste, tak tovar odovzdá na odbernom mieste, kde si ho vyzdvihol.

2. Garantujeme vrátenie peňazi, ako to vyplýva z predpisov nákupu cez internetový predaj.

3. Vrátenie tovaru sa riadi podľa §12 zákon o ochrane spotrebiteľa č.108/200Z.z.

4. NOVÝ TOVAR je možné vrátiť neporušený do 7 kalendárnych dní od obdržania cez slovenskú poštu doporučene - nie na dobierku. Za vrátený tovar vám pošleme späť vašu úhradu najneskôr do 15 dní. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar je potrebné vrátiť tým istým spôsobom ako bol zakúpený. Ak na mieste, je potrebné ho doniesť na odberné miesto. Ak bol zakúpený na dobierku, je potrebné ho zaslať na adresu odosielateľa, ktorá je uvedená na faktúre.

5. Prípadné reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom.

6. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia.

7. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

8. Na všetok nový tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.